Torgyn Akhetova

Architect

Alisher Zhalelov

Architect

Alisher Takhtayev

Junior architect

Arman Kulmagambetov

Architect

Ayat Kypshakbay

Junior architect

Bulgyn Aibol

Senior architect

Dosbol Toktarov

Architect

Yedil Smak

Architect

Kirill Kudryavtsev

Junior architect

Sultan Paritov

Architect

Temirlan Sandybayev

Architect

Tokushev Rizat

Senior architect

Chingiz Kyrykbayev

Architect